ads_top.html
Browse by band : 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |  Top 100

Bobo lyrics

Ni doni diya na kô lô I te nimissa, I te nimissa, I te nimissa
Ni doni goya na kô lô, I di nimissa, I di nimissa, I di nimissa
Ni doni diya na kô lô I te nimissa, I te nimissa, I te nimissa

Kanu gno, furu gno, ki ye kuma fo tugna le là
A fô, ni te na saramaya fè a fô, ki ye kuma lô tugna n'fâ
A fô, ne te na sigi gnoya fè, à fo,
Kana kè maloya là, maloya, maloya ma
Yo kana kè maloya ma, maloya, Haaa maloya ma
Yo kana kè maloya ma
Aah ni doni goya na ko lô, maloya ma
Alla ba to nimissa le ma, mô lou
Alla ka na mô nimissa, I ba don nimissa ko lô,
A bi bila kelena miri là, o doun te mô gogna fèna

I kana dji mô là, mô no tè, ma beauté
I fa no lo dji, I kana dji mô là, mô nô tè, ma beauté

Fa no lo dji, I kana dji mô là, mô nô tè, ma beauté

Makôno, makôno, makôno, makôno ye few
Gni le le fè, I ma don I duma gné

Marifa dâ tè na, oh te bunssan là,
Bunssa te kô, mâ forçé, oohh ni lâ kanu le lô
Fâma Alla, Alla le dyagnè le da, a ki dyagnè, haa Alla le lô I dyagnè

Yarabila là, ka yaraba là, oh ah ne le yarabila deni la,
Ah mô fila kelena miri lô dô ma gnina dô kô, I ye Alla le lô I dya la gné

Fa no lo dji, I kana dji mô là, mô nô tè, ma beauté
Fa no lo dji, I kana dji mô là, mô nô tè, ma beauté

ça fait du bien d'être amoureux, aimé, heureux

Me dya na kuma fô, kâ dya na fini don,
Ko gnè dya na kolou kèla, mâ se dya na ko ni bè kèla
Ni gnè la là furu gno bèrè ka, ne be gnina o bè kô
Kanâ gnina kô iye Alla le lô I diya là gné

Alla mana mi kè I kana dji mô là, mô nô tè, ma beauté
Alla mana mi kè I kana dji mô là, mô nô tè, ma beauté
Makôno, makôno, makôno, makôno ye few, (I di nimissa)
Gni le le fè, (I di nimissa) I ma don I duma gné
Ni doni goya na kô lô, I di nimissa, gni le le fè,
I di nimissa, I ma don duma gné, I di nimissa

Chérie tu me fais bobo, bobo, bobo duma gné
Bobo, chérie tu me fais bobo, bobo, I ma don duma gné
Bobo, Chérie tu me fais bobo, bobo, bobo duma gné
Chérie tu me fais bobo, bobo, bobo duma gné

Alla mana mi kè I kana dji mô lâ, mô nô tè, ma beauté

Chérie tu me fais bobo, bobo, aaaaahn...